INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Ciebie danych jest:
Safou Beauty Sp. z o.o.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować pisząc na adres : safoubeauty@gmail.com

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania w gabinecie Safou Beauty usługi, a w szczególności: założenia przez Safou Beauty karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury, wysyłanie ofert promocyjnych, konkursach, bonusach. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.  „Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas“.

Podstawą prawną zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
„W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); numer telefonu; adres mailowy.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu.
W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych usług“.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przez administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Dane przechowuje przez cały okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz po jej
wygaśnięciu przez okres do możliwych roszczeń.
Zawsze możesz skontaktować  się z administratorem.