SZKOLENIA APLIKACJI PRZEDŁUŻANIA ORAZ ZAGĘSZCZANIA RZĘS  

SZKOLENIA MAKIJAŻ PERMANENTNY: BRWI, USTA, KRESKI

Szkolenia prowadzi Maria Samuel. Trener z dużym doświadczeniem oraz długoletnim stażem w zawodzie stylistki rzęs. 

Maria prowadzi swój gabinet oraz szkolenia: kilkudniowe, warsztaty  1 dniowe.  SZKOLENIA STYLIZACJI RZĘS I SZKOLENIA MAKIJAŻ PERMANENTNY.

Akademia posiada akredytację.

Szkolenia odbywają się w sterylnych warunkach, klimatyzowanym pomieszczeniu oraz przy pomocy najwyższej jakości sprzętu dydaktycznego oraz produktów do ćwiczeń.
Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, po którym kursant otrzymuje certyfikat, zaświadczenie. Otrzymanie dokumentów potwierdzających umiejętności zrealizowanego kursu – tyczy się to również kursów i szkoleń 1 i 2 dniowych.
Po szkoleniu co jest bardzo ważne kursant otrzymuje stałą opiekę instruktora.

Aby zarezerwować termin szkolenia niezbędny jest zadatek.                                                                                                                                    

Termin szkolenia  można odwołać lub przesunąć najpóźniej na 7 dni przed umówionym terminem. Wtedy zadatek zostaje zwrócony bądź przechodzi jako zadatek na umówienie następnego terminu. 

Zadatkowany terminem szkolenia można przełożyć jeden raz. 
Jeśli kursant nie uprzedzi na 7 dni przed zabiegiem – zadatek jest bezzwrotny.                                                                                                 

Zadatek to 50% ceny szkolenia.

Pełną kwotę należy wpłacić w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. Wystawiana jest faktura lub paragon.

W sytuacjach nieprzewidzianych ze strony trenera klient zostaje niezwłocznie poinformowany.

Kopiowanie i rozpowszechnianie, udostępnianie, umieszczanie na innych stronach i blogach niniejszych informacji zawartych na stronie  jest zabronione.

Reklamacja usługi.
A) Jeżeli wykonana usługa ma wady modelka/model ma prawo do reklamacji (opisane w pk1) i żądania naprawy tych wad lub ich usunięcia (termin na ich naprawienie jest zawarty
w pkC).

Jeżeli wymagane przez modela/modelkę naprawy są bezpodstawne, to wykonawca ma prawo odmówić ich naprawy (zawarte w pk3).

B) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że nie jest w stanie wykonać naprawy w określonym terminie, ustalany jest nowy nie dłuższy niż 2dni od pierwszego ustalonego terminu.
(Dłuższy termin jest uznawany jedynie wtedy, gdy występują zdarzenia losowe na które wykonawca nie ma wpływu).

C) Model/modelka ma prawo do złożenia reklamacji nie dłużej niż do 3 dni od daty wykonania usługi. Po tym czasie reklamacja nie zostaje uwzględniona.
Reklamacje model/modelka składa :
– pisemnie wysyłając wiadomość email z opisem wady (zgłoszenie jest potwierdzone zwrotną wiadomością)
– osobiście w gabinecie po umówionym wcześniej terminie, aby wykonawca mógł zobaczyć oraz ocenić wady
Reklamacja zostaje rozpatrzona do 3dni od daty jej zgłoszenia chyba, że wada zostanie zgłoszona po upływie 3dni od momentu zabiegu.

Model/modelka nie płaci za wykonany zabieg, dlatego nie zostają zwrócone pieniądze. Naprawa wady jest jednorazowa.

1) Pozytywnie rozpatrzona reklamacja następuje wtedy, gdy reklamacja ma podstawy :
* gdy informacje zamieszczone w karcie modela/modelki (przeciwwskazania, choroby) nie zostały ukryte przed wykonawcą
* gdy wady występują nawet wtedy, gdy pielęgnacja pozabiegowa była przeprowadzona w prawidłowy sposób podany szczegółowo przez wykonawcę

2) Negatywnie rozpatrzona reklamacja następuje, gdy model/modelka:
* ukryje informacje zamieszczone w karcie modelki/modela (przeciwwskazania, choroby)
* gdy pielęgnacja pozabiegowa nie była przeprowadzana w prawidłowy sposób podany szczegółowo przez wykonawcę
* gdy wystąpią wady nie z winy wykonawcy
* gdy po zabiegu wystąpią reakcje, na które wykonawca nie ma wpływu oraz nie może i nie jest w stanie ich przewidzieć
Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

Reklamacja usługi szkoleniowej:
Uczestnik szkolenia ma prawo zgłosić reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej:
1) świadczenia usługi szkoleniowej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami zawartymi w Umowie
2) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu realizacji usługi

Reklamację należy złożyć poprzez wiadomość e-mail do firmy szkoleniowej.
Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Wykonawca powiadamia reklamującego w formie zwrotnej wiadomości e-mailna o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
możliwość omówienia materiału po wcześniejszym zbadaniu wiedzy uczestnika przez Wykonawcę w najbliższym możliwym terminie.
Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.